Onroerende-zaakbelastingen

De onroerende-zaakbelastingen (OZB) worden geheven van de eigenaar van een woning en van de eigenaar en de gebruiker/huurder van panden die niet als woning gebruikt worden. 

Afvalstoffenheffing

De gemeente haalt minimaal 1 keer per week afval op en verwerkt dit. Daarvoor betaalt u jaarlijks afvalstoffenheffing aan de gemeente.

Rioolheffing

Uit de opbrengst van de rioolheffing betaalt de gemeente de kosten voor het onderhoud van de gemeentelijke voorzieningen voor de afvoer en het beheer van afvalwater, hemelwater en grondwater.

Toeristenbelasting

Onder de naam 'toeristenbelastng' wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente Den Helder tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de  basisadministratie personen zijn ingeschreven.

Forensenbelasting

U betaalt forensenbelasting als u in onze gemeente een woning ter beschikking heeft maar in een andere gemeente uw hoofdverblijf heeft.

Precariobelasting

Precariobelasting is een belasting voor het hebben van voorwerpen op, onder of boven gemeentegrond.

Graf- en begraafrechten

Onder naam 'lijkbezorgingsrechten' worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.